Mahjong Pyramids

Mahjong Pyramids is een fascinerend puzzelspel met een Egyptisch thema. Op het speelveld zie je tegels met hiërogliefen of enkele tekeningen erop. Zoek naar twee identieke objecten en klik erop om ze te selecteren en uit het speelveld te verwijderen. Probeer alle tegels in een recordtijd te verwijderen en verdien het grootste aantal punten. Geniet van dit traditionele spel!
Delen met vrienden:
Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Populariteit:
712 played